KodBiznesu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej działającej pod adresem: www.kodbiznesu.pl jest PDAserwis Adam Kasprzyk, ul. Henry Ford I 8, 09-100 Płońsk,         NIP 701 106 49 35 .
 2. Korzystanie ze Strony www.kodbiznesu.pl odbywa się zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikiem jest osoba korzystająca ze Strony.

Rozdział II Zasady otrzymania magazynu KOD BIZNESU

 1. Magazyn KOD BIZNESU dostępny jest w dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej.
 2. Otrzymanie elektronicznej wersji magazynu KOD BIZNESU jest możliwe pod warunkiem podania w formularzu następujących danych:
  a) imię i nazwisko
  b) adres mailowy
  2.1. Formularz dostępu do magazynu znajduje się w zakładce Strona główna.
  2.2. Użytkownik otrzyma magazyn w formie pliku .pdf w terminie do 3 dni roboczych.
 3. Otrzymanie papierowej wersji magazynu KOD BIZNESU jest możliwe pod warunkiem wysłania wiadomości mailowej zawierającej następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) nazwa i dane firmy
  c) stanowisko
  na adres marketing@pdaserwis.pl
 4. Użytkownik, który uzyskał dostęp do Treści zawartych na Stronie, zobowiązuje się do nieudostępniania tak uzyskanych Treści osobom trzecim, które nie wyraziły woli otrzymania do nich dostępu w sposób określony w punktach 2 i 3 Rozdziału II niniejszego Regulaminu.

Rozdział III Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie www.kodbiznesu.pl przysługują Administratorowi strony.
 2. Wszelkie treści znajdujące się na stronie www.kodbiznesu.pl oraz treści pozyskane za pomocą tej strony podlegają prawom autorskim i nie mogą być powielane i wykorzystywane w złej wierze.
 3. Do praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r .poz.288.).

Komentowanie wyłączone